Zwroty i reklamację proszę kierować na adres:

Dosta Sp. z o.o.

ul. Długa 87, 98-330 Nowe Gajęcice

Formularz zwrotu towaru

I. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa sprzedaży dotycząca zakupu danych produktów w Sklepie jest zawierana pomiędzy klientem, a Dosta Sp. z o.o. i ma charakter terminowy - trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty i świadczenia, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia.

 3. Zwracane towary powinny być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Przy odstąpieniu od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru.II. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towarów bez wad. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji i czas jej trwania są określone w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta, o czym klient będzie poinformowany na stronie produktowej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Dosta Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Dosta Sp. z o.o. albo Dosta Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. Dosta Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Dosta Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, że żądania klienta zostały uznane za uzasadnione.

 5. Sprawdzenie stanu i określenie charakteru uszkodzenia przesyłki dokonane w obecności kuriera, w tym w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Dosta Sp. z o.o. rozpatrzenie reklamacji.III. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących Dosta Sp. z o.o. do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność, lub rachunek bankowy wskazany przez klienta. W przypadku wątpliwości, Dosta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. Dosta Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie zwrotu należności wynikłe w związku z przekazaniem przez klienta błędnych danych.